ജാമിഅ നൂരിയ്യ:

നൂറുല്‍ ഉലമയുടെ സ്‌നേഹാദരങ്ങള്‍
pattikkad jamia nooriyya arabiyya new sammelana poster 2018